Wideo Prezentacja

Wideoprezentacja odmiany ES Cesario


Poniższy film omawia odmiany rzepaku ozimego. Eksperci z EURALIS oprowadzając po poletkach naszej stacji doświadczalnej w Kórniku (k/Poznania), podsumowują cechy odmian naszych rzepaków, wskazując na ich mocne strony. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi potencjału plonowania, cech morfologicznych, agronomicznych i silnych stron rzepaku ozimego EURALIS.

Opis odmiany

Opis odmiany


ES Cesario jest hybrydową (mieszańcową) odmianą rzepaku ozimego EURALIS, zarejestrowaną w Polsce w 2016 roku co poprzedziły dwuletnie doświadczenia, w których ES Cesario wykazała ponadprzeciętny poziom plonowania. Te warunki klasyfikują tę odmianę rzepaku jako uniwersalną, o dobrej zimotrwałości z przeznaczeniem na rynek i warunki krajów Europy Centralnej.

47,7 s.m. nasion


zawartość tłuszczu

8,8%


kwasów omega-3

Cechy jakościowe plonu


Rzepak ozimy ES Cesario to gwarancja stabilnego i wysokiego plonowania z zachowaniem wysokiej jakości nasion oraz szeroko rozumianą zdrowotnością roślin. To symbioza najlepszych cech agronomicznych (takich jak odporność na wyleganie i osypywanie) z zimotrwałością. Kilka minionych sezonów pokazało, że ES Cesario doskonale adaptuje się w trudnych sezonach, a dobry wczesny wigor sprzyja lepszemu rozwojowi i ukorzenieniu się siewek, produkując biomasę potrzebną do prawidłowego przezimowania.

Plon nasion w rejonach doświadczeń COBORU


Od momentu rejestracji w 2016 roku ES Cesario uczestniczy w systemie oceny odmian w ramach doświadczeń PDO COBORU. Odmiana ta w każdym roku plonowała znacznie powyżej poziomu wzorca we wszystkich rejonach oceny. W 2019 roku odmiana rzepaku ES Cesario plonowała średnio na poziomie 41,1 dt/ha (5,1 dt/ha powyżej poziomu wzorca). ES Cesario cechuje się wysoką stabilnością ze względu na swoją wczesność i wysokie zdolności adaptacyjne może być polecana do uprawy na każdy typ stanowisk we wszystkich regionach kraju.

 • 116%

  43,5 dt/ha

 • 116%

  48,9 dt/ha

 • 113%

  41,4 dt/ha

 • 106%

  34,9 dt/ha

 • 119%

  38,5 dt/ha

 • 114%

  44,1 dt/ha


Niska roślina


Dojrzewanie bardzo wczesne

Morfologia


Rośliny rzepaku ozimego ES Cesario należą do roślin niskich, bez wyraźnej tendencji do wylegania, co ułatwia przeprowadzanie zbioru jak i zabiegów ochronnych. Termin dojrzewania rzepaku ES Cesario określony został jako bardzo wczesny. Zaleca się nieprzekraczanie górnej zalecanej granicy normy wysiewu (50 nasion/m2) ze względu na to, że rzepak buduje plon głównie na odgałęzieniach bocznych.

Cechy fizjologiczne


slabo

mocno

Restart po zimie

Kwitnienie

Dojrzałość

Cechy agronomiczne


średni / średnio wrażliwy

mocny / odporny

Wczesny wigor

Elongacja Jesienna

Zimotrwałość

Wyleganie

Osypywanie

Phoma

Scleotonia

Cylindrosporioza

Verticillium

Fazy rozwoju

Rozwój roślin


26.03.2020

Jako najwcześniejsza odmiana z portfolio Euralis Nasiona ES Cesario jest potencjalnie najbardziej narażona na wystąpienie nocnych wiosennych przymrozków. Jednak bardzo dobra mrozoodporność odmiany gwarantuje bardzo dobre zachowanie ES Cesario w takich trudnych wio

10.04.2020

Szybka regeneracja po wystąpieniu stresów i wysoka zdrowotność to zalety ES Cesario, która to odmiana mimo wczesności nie miała problemów z odbiciem się po przymrozkach nocnych z przełomu marca i kwietnia.

22.04.2020

Bardzo wczesny rzepak ES Cesario rozpoczął kwitnienie najwcześniej z wszystkich odmian na plantacji pokazowej stacji hodowlanej w Kórniku. Także termin dojrzewania tej odmiany jest bardzo wczesny. Dzięki temu mamy gwarancję zebrania uprawy z pola jeszcze przed pszenicą.

28.04.2020

W końcu kwietnia ES Cesario kwitnie dość intensywnie, czekając na opady i ulgę w suszy. Mimo niej ma sporą liczbę rozgałęzień bocznych. Widać, że kwiatostan nie ucierpiał znacząco w przymrozkach - mimo wczesności.

Agrotechnika

Klasa gleby: IVa

Termin siewu: 18.08.2019 r.

Obsada: 40 roślin na m2

Opady

Luty 2020 13,5 l

Marzec 2020 28,5 l

Kwiecień 2020 0 l

Maj 2020 43,5 l

Agrotechnika


Nawożenie jesienne

Jesienne nawożenie rozpoczęte zostało 29.08.2019 roku. W pierwszym rzędzie plantacja została zasilona azotem i fosforem (Fosforan amonowy typu DAP 18-46) w ilości 205 kg/ha (37kg N/ha, 94,3kg P2O5/ha). Kolejnym stałym nawozem był chlorek potasu z dodatkiem soli magnezu (Korn-Kali®) w ilości 220 kg/ha (88 kg K2O/ha, 13,2 kg MgO/ha, 8,8 Na2O/ha, 27,5 kg SO3/ha). Zaopatrzenie roślin rzepaku w bor zostało zrealizowane przy okazji przeprowadzenia jesiennego zabiegu insektycydowego. W mieszaninie użyto jako dodatku do cieczy roboczej: siarczanu magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,5 kg/ha, nawozu płynnego RSM® 32% 13 l/ha (5,5 kg N/ha), nawozu Adob Bor 0,8 l/ha (120 g B/ha). Łącznie jesienią zastosowano: 50,5 kg N, 94,3 kg P2O5, 88 kg K2O, 13,6 kg MgO, 28,3 kg SO3/ha, 8,8 kg Na2O/ha oraz 0,12 kg B na hektar.

Zwalczanie chwastów

Oprysk herbicydem wykonano dwa dni po siewie. W mieszaninie zbiornikowej zastosowano nawóz płynny RSM®32 w ilości 19 l/ha (8kg N/ha), który finalnie wliczono do zastosowanej dawki azotu. Do ochrony przed chwastami użyto mieszaniny następujących substancji aktywnych: dimetanamid-P (160 g/ha) + metazachlor (160 g/ha) (Springbok® 0,8l/ha); chlomazon (40 g/ha) (Szabla 480EC 0,083 l/ha).

Ochrona fungicydowa

Poletka odmianowe wysiane zostały jako część doświadczeń hodowlanych, dlatego też podobnie jak na poletkach hodowlanych nie były przeprowadzane zabiegi fungicydowe. Agrotechnika taka pozwala właściwie ocenić podatność odmian na choroby grzybowe (suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, zgniliznę twardzikową). Ponieważ większość fungicydów stosowanych jesienią ma również właściwości regulujące pokrój łanu na poszczególnych odmianach możemy obserwować ich tendencję do jesiennej elongacji szyjki korzeniowej.

Nawożenie wiosenne

Nawożenie wiosenne rozpoczęto od zasilenia plantacji w siarkę i azot. 18.02.2020 roku podano 130 l/ha RSM®S (43,3 kg N/ha, 12,5 kg SO3/ha), dzień później (19.02.2020 roku) wysiano Saletrosan® 26 w ilości 165 kg/ha (42,9 kg N/ha, 53,6 kg SO3/ha). Nawożenie makroelementowe zakończono 20.02.2020 roku wysiewem 55 kg/ha kizerytu granulowanego (13,75 kg MgO/ha, 27,5 kg SO3/ha). Niewielkie ilości (łącznie ok. 11 kg N/ha) podano jeszcze w formie dodatku to mieszaniny zbiornikowej przy stosowaniu insektycydów wiosną – 3 zabiegi. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: RSM®32 5 l/ha, Adob MN 0,55 l/ha, Adob Cu 0,31 l/ha, Adob Zn 0,31l/ha, Adob Mo 0,04 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: RSM®32 4 l/ha, Adob MN 0,5 l/ha, Adob Cu 0,3 l/ha, Adob Zn 0,3 l/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,2 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 4,0 kg/ha + insektycyd. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: Mocznik® 15 kg/ha, Adob Fe 2,0 l/ha, Adob Bor 1,5 l/ha, Siarczan magnezu (16%MgO 32%SO3) 2,0 kg/ha + insektycyd. Łącznie wiosną zastosowano: 95,5 kg N, 28,8 kg MgO, 96,2 kg SO3/ha, 0,06 kg Zn; 0,15 kg Mn; 0,04 kg Cu; 0,06 kg Mo; 0,16 kg Fe oraz 0,63 kg B na hektar.

Ochrona insektycydowa

Na plantacji rzepaku będącej częścią stacji hodowlanej wykonano łącznie 4 zabiegi ochrony insektycydowej. Jeden jesienią oraz 3 wiosną. Zabiegi te były łączone z odżywianiem roślin wybranymi mikro- i makroskładnikami, wyszczególnionymi w części nawożenie jesienne i nawożenie wiosenne: Zabieg jesienny 14.09.2019: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 1 zabieg wiosenny 19.03.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki. 2 zabieg wiosenny 09.04.2020: cypermetryna (Pyrinex 480 EC 0,4 l/ha) + dodatki. 3 zabieg wiosenny 27.04.2020: cypermetryna (Cyperkill Max 500 EC 0,05 l/ha) + dodatki.